SEAPOP


SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap for en bedre forvaltning av de marine miljøene. Her kan du lese mer om dette.

En havhest varmer ungen sin på Jan Mayen.
En havhest varmer ungen sin på Jan Mayen.
© Ola Nordsteien/NP

FAKTA


Mål: Helhetlig, samordnet og langsiktig overvåking og kartlegging av sjøfugler i Norge, inklusive Svalbard, Jan Mayen og tilstøtende havområder, for å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap for en bedre forvaltning av de marine miljøene.

Oppstart: Lofoten - Barentshavet fra 2005, Norskehavet inkludert fra 2007, nasjonal skala fra 2008, Jan Mayen inkludert fra 2011

Tildeling 2011 (NOK): 13,67 millioner

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt og Tromsø museum

Analyser og rapportering: Eget nettsted (www.seapop.no) for løpende kommunikasjon av data og resultater. Prosjektrapporter publiseres i egen serie (SEAPOP Short Report) og programmets resultater sammenfattes i en populærvitenskapelig årsbrosjyre (senest ”Sjøfugl i Norge 2010”). Omfattende vitenskapelig publisering i internasjonale tidsskrift er en viktig kvalitetssikring av resultatene.

Overvåkingsområder: Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen) med omkringliggende havområder.

Metoder: Overvåkingen foregår på et stort antall lokaliteter og utføres i det alt vesentlige iht. internasjonalt anbefalte metoder. Omfatter en rekke parametere for artenes bestandsutvikling, reproduksjon, overlevelse og næringstilgang.

 

Nøkkellokaliteter/nøkkelområder i SEAPOP-programmet per hekkesesongen 2011. Plottfarge angir år for etablering.
 

Status

  • Hver tredje sjøfuglart i Norge er rødlistet. SEAPOP-programmet ble implementert fullt ut i nordområdene i 2006 og i resten av landet i 2008. Dette er starten på den langsiktige oppbyggingen av tilstrekkelig gode data om norske sjøfuglers utbredelse og tidsserier for reproduksjon, overlevelse og diett til et økologisk og geografisk representativt utvalg av arter og bestander av sjøfugl i norske ansvarsområder.
  • Også i 2011 var det omfattende hekkesvikt for mange norske sjøfugler. Bare på Svalbard var det gode forhold for de fleste artene, bl.a. som følge av en stor loddebestand.
  • I Norskehavet og deler av Nordsjøen var det nok en gang størst problemer for de pelagiske artene, men også kystbundne, overflatebeitende arter hadde dårlig suksess flere steder

Et felles løft

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander; seabird populations) er det hittil største løftet for langsiktig overvåking og kartlegging av sjøfugl i norske farvann. Hovedfokuset er rettet mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon. Programmet har opprettet et økologisk og geografisk helhetlig overvåkingssystem for hekkende bestander med et nettverk av lokaliteter, arter, demografiske parametre og diettstudier. Dette er samordnet med alle tidligere etablerte og relevante overvåkingsaktiviteter, som administreres som en faglig integrert del av programmet.

Overvåkingen av overvintrende sjøfugl er også utvidet med flere områder enn tidligere. «Nettverket av nøkkellokaliteter muliggjør også viktige tilleggsmoduler som ellers ville være ekstremt kostnadskrevende å implementere i praksis (f.eks. mer utstrakt bruk av ny teknologi for å øke kunnskapen om sjøfuglenes vandringer og leveområder utenfor hekketiden).»

Programmet finansieres i et samarbeid mellom miljøforvaltningen, olje- og energidepartementet og Oljeindustriens Landsforening, med betydelig egeninnsats fra de deltakende institusjonene. Direktoratet for naturforvaltning leder programmets styringsgruppe der også flere andre sektorer deltar.

Siste publikasjoner

Anker-Nilssen, T. (red.) 2011. Sjøfugl i Norge 2010. Årsbrosjyre SEAPOP, 12 s.

Bugge, J., Barrett, R.T. & Pedersen, T. 2011. Optimal foraging in chick-raising Common Guillemots Uria aalge. J. Ornithol. 152: 253-259.

Cury, P.M., Boyd, I.L., Bonhommeau, S., Anker-Nilssen, T., Crawford, R.J.M, Furness, R.W., Mills, J.A., Murphy, E.J., Österblom, H., Paleczny, M., Piatt, P.F., Roux, J.-P., Shannon, L. & Sydeman, W.J. 2011. Global seabird response to forage fish depletion – one-third for the birds. Science 334: 1703-1706.

Fauchald, P., Skov, H., Skern-Mauritzen, M., Hausner, V.H., Johns, D. & Tveraa, T. 2011. Scale-dependent response diversity of seabirds to prey in the North Sea. Ecology 92: 228-239.

Fauchald, P., Skov, H., Skern-Mauritzen, M., Johns, D. & Tveraa, T. 2011. Wasp-waist interactions in the North Sea ecosystem. PLoS ONE 6(7): e22729. (doi: 10.1371/journal.pone.0022729)

Frederiksen, M., Moe, B., Daunt, F., Phillips, R.A., Barrett, R.T., Bogdanova, M.I., Boulinier, T., Chardine, J.W., Chastel, O., Chivers, L.S., Christensen-Dalsgaard, S., Clément-Chastel, C., Colhoun, K., Freeman, R., Gaston, A.J., González-Solís, J., Goutte, A., Grémillet, D., Guilford, T., Jensen, G.H., Krasnov, Y., Lorentsen, S.-H., Mallory, M.L., Newell, M., Olsen, B., Shaw, D., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H., Thórarinsson, T.L. & Anker-Nilssen, T. 2011. Multi-colony tracking reveals the winter distribution of a pelagic seabird on an ocean basin scale. - Diversity and Distributions (doi: 10.1111/j.1472-4642.2011.00864.x)

Lorentzen, E., Choquet, R. & Steen, H. 2011. Modelling state uncertainty with photo series data for the estimation of breeding success in a cliff-nesting seabird. J. Ornithol. (doi: 10.1007/s10336-011-0723-0)

Diverse forfattere: Prosjektbaserte webrapporter i serien SEAPOP Short Report (www.seapop.no).

 

Oppdatert: 01.03.2012

Kontakt