Overvåking ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista


Overvåkingen belyser forekomst og utvikling av fuglebestandene ved standardisert fangst med ringmerking under vår- og høsttrekket.

Denne steinskvetten har fløyet fra Lista til Afrika og tilbake til Lista igjen fem ganger.
Denne steinskvetten har fløyet fra Lista til Afrika og tilbake til Lista igjen fem ganger.
© M. Wold

FAKTA


Mål: Belyse forekomst og utvikling av fuglebestander ved standardisert nettfangst og systematiske trekktellinger. Opprettholde kontinuitet i tidsseriene.

Oppstart: Standardisert nettfangst: 1990

Systematiske trekktellinger: 1980 (Jomfruland), 1990 (Lista)

Tildeling 2012 (NOK): 400 000

Utføres av: Norsk Ornitologisk Forening

Analyser og rapportering:

Overvåking Jomfruland: 1. april - 15. juni og 15. juli - 31. oktober.

Overvåking Lista: 15.mars - 10. juni og 15. juli - 15. november.

Siste rapport i 2012.

Metoder:

- Daglig, standardisert nettfangst med ringmerking under vår- og høsttrekket. Faste nettplasser og identiske overvåkningsperioder hvert år 
- Daglige tellinger av rastende og trekkende fugler i de to stasjonsområdene

 


 

Status for 2012

  • 13.421 fugler ringmerket under standardfangsten ved de to stasjonene i 2012, fordelt på 75 arter. Tidsserien er nå 23 år lang og inneholder ca. 300.000 fugler
  • Etter noen harde vintre, er gjerdesmett- og fuglekongebestanden på vei opp igjen
  • Blåmeis har hatt noen gode år, og høsten 2012 var tredje høstsesong på rad med rekordstore tall for denne arten
  • Lave fangsttall for vadere ved Jomfruland, gjenspeiler liten forekomst i 2012 sammenlignet med året før
  • Invasjonsarter for 2012 var skogsarter som dvergspett, flaggspett, spettmeis og nøtteskrike, samt en del sidensvans

Trekktellinger gjennom tre tiår

Ved Jomfruland har daglige tellinger av trekkende og rastende fugl blitt systematisk loggført i 33 år, og ved Lista i 23 år. Over 200 arter dekkes, fra mindre spurvefugler til vadere og sjøfugl. Datasettet fanger opp langtidstrender i bestander og trekktidspunkt, og brukes både i forvaltning og forskning. Eksempler på langtidstrender som fanges opp av datamaterialet er den kraftige nedgangen i hettemåkebestanden og tilsvarende oppgangen for stillits.

 

 Graf over fuglestasjoner i Jomfruland - stillits

Graf over fuglestasjoner i Jomfruland - hettemåke

Siste publikasjoner

Wold, M., Ranke, P.S., Røer, J.E., Nicolaysen, 2012. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista  fuglestasjoner i 2011, NOF-notat 17-2012

Ranke, P.S., Røer, J.E., Nicolaysen, H.I., Aarvak, T. & Øien, I.J. 2011. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista  fuglestasjoner i 2010. NOF-notat 2011-15. 28 s.

Oppdatert: 14.05.2013

Kontakt