Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard


Overvåkingen av marin hardbunnsfauna dokumenterer endringer i artssammensetning og individtetthet i den marine faunaen på hardbunn langs kysten av Nord-Norge og Svalbard.

Bildet er tatt på 30 meters dyp ved Haugbergnes, Troms.
Bildet er tatt på 30 meters dyp ved Haugbergnes, Troms.
© Bjørn Gulliksen

FAKTA


Mål: Overvåking av endringer i artssammensetning og individtetthet i marin fauna på hardbunn

Oppstart: 1976 (lokalitet Haugbergnes) & 1980 (Supplerende lokaliteter)

Tildeling 2011 (NOK): 70 000 (DN Finansering hardbunn fauna langs kysten av Nord- Norge, Svalbard egen finansering)                                                        

Utføres av: Akvaplan-niva AS

Analyser og rapportering: Årlig

Overvåkingsområder: Svalbard (Kongsfjorden, Smeerenburgfjorden), Bjørnøya, Kysten av Troms og Finnmark (Ramfjord, Kvænangen, Øksfjorden, Altafjorden)

Metoder:

Årlig undervannsfotografering av permanent oppmerkede prøveflater

Bildebehandling med bruk av semi-automatiske analysemetoder for å spore endringer i artssammensetning og individtetthet

 


 

Status

  • Fotomateriale fra 1976 og frem til i dag er samlet og arkivert i en database - et unikt referansemateriale i norsk sammenheng.
  • Sukseksjonsstudiene i Kongsfjorden på Svalbard viser at etter ca 10-13 år er det ingen signifikante forskjell mellom bentiske samfunn i prøveflatene som ble skrapet rene i starten av prosjektet og kontrollflatene.
  • På begge lokalitetene på Svalbard ser vi relativt liten forandring i artsammensetning og individtetthet i kontrollflatene fra 1980- 1994, men etter 1994 øker variasjonene mellom årene.
  • I Kongsfjorden ble forandringer på bentisk fauna etter 1994 knyttet til en kraftig endring i NAO-indeksen 1994-1996 fra positiv til negative og variasjoner i temperaturen i Vest Spitsbergen strømmen.
  • Tidserien fra en av stasjonene langs kysten av Troms (Spildra i Kvænangen) viser også økt variasjon fra 1992-1998. Her er det vanntemperaturen i Kola-snittet som best forklarer tetthetsvariasjonene i en rekke organismer (bl.a. sjøanemoner, slangestjerner og krakeboller). Disse organismene viser negative responser (lavere individtall) sett i relasjon til en temperaturøkning.

Langtidsserier kan relateres til klimaendringer

Prøveflater på 10-30m dyp ble ved oppstarten av overvåkingen skrapet rene for levende organismer. Det etterfølgende suksesjonsforløpet i dyresamfunnene dokumenteres grundig med digitale undervannsfoto. I tillegg kan langtidsforandringer som skyldes klimaendringer dokumenteres fra kontrollflater og dermed skille slike effekter fra suksesjoneffekter.

Gjennom overvåkingsprogrammet er det utviklet et effektivt bildeanalyseverktøy som beregner artsspesifikk dekningsgrad, individtetthet og så videre. Tidseriene fra Svalbard, Bjørnøya og langs kysten av Nord-Norge er over tid den lengste overvåkning av bentiske organismer i arktiske strøk. Informasjon om suksesjon og påvirkning av forskjellige miljøfaktorer gir relevant informasjon om endringer i arktiske økosystemer, blant annet som skyldes klimaendringer og/eller antropogen påvirkning.

Siste publikasjoner

Beuchel, F., Primicerio, R., Lønne, O.J., Gulliksen, B., Birkely, S.R. (2010) Counting and measuring of epibenthic organisms on digital photographs. Limnology and Oceanography- Methods 8:229-240. DOI 10:4319/lom.2010.8.229 (Limnology and Oceanography)

Beuchel, F., Gulliksen, B. (2008) Temporal patterns of benthic community development in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard): results of a 24-year manipulation study. Polar Biology 31:913-924. DOI 10.1007/s00300-008-0429-9

Beuchel, F., Gulliksen, B., Carroll, M.L. (2006) Long-term patterns of rocky bottom macrobenthic community structure in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) in relation to climate variability (1980–2003). Journal of Marine Systems 63:35-48. DOI 10.1016/j.jmarsys.2006.05.002Førsøksoppsett av permanente prøveflater.  Ti kvadrater er ordnet i en 2 x 5 grid, hvert av kvadratene dekker et areal på 0.25m2. Et fastmontert kameraoppsett sikrer at bildene blir tatt på samme posisjon hvert år.

Bildeserien viser samme rute fra 2006 til 2009. Bildene er tatt på 30 meters dyp ved Haugbergnes, Troms.

 

Oppdatert: 01.03.2012