Ringmerking av fugl


Hvert år ringmerkes omlag 250.000 ville fugler i Norge. Det gir oss viktig kunnskap om fuglenes bevegelser og miljøet de lever i.

Ringmerking av Hortulan.
Ringmerking av Hortulan.
© Arild Espelien

FAKTA

Mål: Øke kunnskapen om fuglenes bevegelser og miljøet de lever i.

Oppstart: 1914

Tildeling 2012 (NOK): 500 000

Utføres av: Merkingen administreres av Stavanger museum

Analyser og rapportering:
Fortløpende lagring av data hos Ringmerkingssentralen. Analyse og rapportering ved behov.

Metoder: Ringmerking av fugler er en vitenskapelig metode for å få mer kunnskap om fuglene og miljøet de lever i. I prinsippet går metoden ut på å feste en ring av metall rundt ett av fuglens bein. På ringen er det oppført et løpenummer og en returadresse.

Kart: Ringmerking foregår spredt over hele landet.

 

Status

  • Årlig ringmerkes omtrent 250.000 ville fugler i Norge. Resultatene av ringmerkingen forteller oss hvor våre hekkefugler har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder.
  • Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært.
  • Siden starten i 1914 har mer enn 7 millioner fugler blitt ringmerket.

Ringmerking av fugl

Ringmerking drives i vitenskapelig øyemed, og det er bare erfarne, autoriserte ornitologer som får lov til å drive med dette. Det er Direktoratet for naturforvaltning som gir lisens til personer og grupper til denne oppgaven.

Tradisjonelt er ringmerking brukt for å øke kunnskapen om fuglenes bevegelser. De vanligste spørsmål man har ønsket svar på har vært hvor fuglene overvintrer, hvor trekkveiene går, viktige rasteplasser og dødsårsaker, hvor lenge fuglene lever og når og hvor raskt de forflytter seg.

Etter hvert som denne basale kunnskapen om artene har blitt bedre, har også målene med ringmerkingen blitt mer nyanserte. Studier av for eksempel endringer i bestandene har gitt ringmerkingen nye mål og nytt innhold, og er i dag et viktig bidrag i miljøovervåkingen.

For spørsmål om ringmerking, ta kontakt med Stavanger museum på e-post: birdringing@stavanger.museum.no

Oppdatert: 06.03.2012