Overvåking av elvemusling


Overvåkingsprogrammet dokumenterer bestandstilstand og endringer i vassdragene. Overvåkingslokalitetene har stor geografisk spredning, og viser stor variasjon i utbredelse og tetthet av muslinger.

Elvemusling har en viktig funksjon som vannrenser.
Elvemusling har en viktig funksjon som vannrenser.
© B. M. Larsen/NINA

FAKTA


Mål: Dokumentere bestandstilstand og endringer i vassdragene

Oppstart: 2000

Tildeling 2011 (NOK): 350 000

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Analyser og rapportering:

Rapporteres i årlige vassdragsvise rapporter

Basisundersøkelser i 16 vassdrag utgjør en referanse for overvåkingen. Lokalitetene undersøkes med 5-7 års intervall. Foreløpig er 13 av vassdragene re-analysert, og de tre siste lokalitetene står på programmet i 2012

Metoder:

Registrering av utbredelse, tetthet og rekruttering av elvemusling

Forekomst/tetthet av fisk

Registrering av muslinglarver på laks og ørret

Vannkvalitet


 

Status

  • Elvemusling finnes utbredt over hele landet, men bestandene er vesentlig tynnet ut mange steder og rekrutteringen er nedsatt eller fraværende i visse områder.
  • Elvemuslingen ble totalfredet mot fangst i 1993, og står oppført som ”sårbar” på den norske rødlista.
  • Elvemuslingen har status som norsk ansvarsart, og er av DN foreslått som prioritert art etter den nye Naturmangfoldloven.
  • Overvåking av elvemusling er basert på undersøkelser i enkeltvassdrag, og i 2011 var Hestadelva og Karpelva på programmet samtidig som vassdrag undersøkt i 2010 ble rapportert.
  • Hestadelva (Nordland) er et uberørt ørret/sjøørretvassdrag med meget høy verneverdi for elvemusling. Det finnes en stor bestand av elvemusling med god status. Det var bare mindre endringer i tetthet og fordeling av muslinger innad i vassdraget siden 2004. Andelen unge muslinger hadde økt noe, men dette kommer av tilfeldige svingninger mellom år (varierende årsklassestyrke) og skyldes i liten grad endringer i oppvekstforholdene. Hestadelva er et viktig referansevassdrag og er foreslått til et europeisk nettverk av overvåkingslokaliteter for elvemusling.
  • I Karpelva (Finnmark) ble bare fiskedelen av overvåkingen gjennomført i 2011. Det ble funnet muslinglarver på gjellene til både laks og ørret i Karpelva; fordelt med ”ørretmusling” i øvre del og ”laksemusling” i nedre del.

Store variasjoner

Lokalitetene i overvåkingsprogrammet har stor geografisk spredning, og viser stor variasjon i utbredelse og tetthet av muslinger. Når 13 av 16 lokaliteter er undersøkt på nytt i 2005-2011 viser overvåkingen at tettheten er henholdsvis økende, stabil eller avtagende i seks, to og fem av lokalitetene sammenlignet med basisundersøkelsen i 2000-2005.

Klimatiske variasjoner med ekstreme episoder av lite vann (inntørking eller innfrysing) på den ene siden og ekstreme flommer på den annen side synes å påvirke elvemusling i større grad enn tidligere.

Mindre enn halvparten av vassdragene har nå en antatt god rekruttering (funn av muslinger50 mm).

Siste publikasjoner

Larsen, B.M. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland. - NINA Rapport 691. 35 s. (NINA)

Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s. (NINA)

Larsen, B.M. & Aspholm, P.E. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark. - NINA Rapport 729. 26 s. (NINA)

Oppdatert: 06.03.2012

Kontakt