Overvåking av kortnebbgås


Om våren mellomlander kortnebbgåsa i Nord-Trøndelag og i Vesterålen. Her overvåkes bestanden blant annet med hensyn til antall, arealbruk og jaktpraksis. 

Kortnebbgås.
Kortnebbgås.
© I. Tombre

FAKTA


Oppstart: Kortnebbgås: Vesterålen 1988, Nord-Trøndelag 1996

Tildeling 2011 (NOK):

DN: 450 000,- (Trøndelag og Vesterålen, inkluderer også hvitkinngås)

Fylkesmannen i Nordland: 150 000,- (Vesterålen)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 50 000,- (Trøndelag)

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning og Aarhus Universitet

Analyser og rapportering: Årlig rapportering.

Overvåkingsområder: Nord-Trøndelag og Vesterålen

Metoder:

Høstovervåking/jaktprosjekt (Trøndelag)

Vårovervåking (for Vesterålen inkluderes også hvitkinngjess)

Stedfestede registreringer av antall, arealbruk, ringavlesninger, kondisjonsregistrering, jaktpraksis, jaktutbytte og adferdsregistreringer

 


 

Status

  • Kortnebbgåsbestanden er i vekst, og teller i dag rundt 80 000 000 individer
  • Kortnebbgås er en jaktbar art, og jaktuttaket er økende
  • En internasjonal forvaltningsplan er etablert, en plan som skal være dynamisk og adaptiv. Jakt vil være et sentralt virkemiddel for å regulere bestanden. Et hovedmål i planen er å redusere landbrukskonflikter, samt å begrense skade på den sårbare tundra på Svalbard. Planen er signert av  Norge, Danmark, Nederland og Belgia og er nå inne i en implementeringsfase.

Kortnebbgåsbestanden mellomlander om våren i Nord-Trøndelag og i Vesterålen. En miljøtilskuddsordning finansiert av Statens landbruksforvaltning gir bøndene kompensasjon for beiteskader, som har økt i takt med bestanden. Ordningen har hatt positive effekter og redusert konfliktnivået. I Nord-Trøndelag blir det nå lagt til rette for å øke jaktuttaket som en del av internasjonale mål.

Siste publikasjoner

Jensen, G. H., Tombre, I. M., Eythórsson, E., Madsen, J., Søreng, S. U., Gundersen., O. M. & Hovland, P. J. 2012. Gåsejakt i Nord-Trøndelag; Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011. – NINA Rapport 777, 46 s. ISBN 978-82-426-2372-0.

Tombre, I. M., Jensen, G. H., Madsen, J., Eythórsson, E. & Gundersen, O. M. 2011. Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010. – NINA Rapport 655, 32 s. ISBN 978-82-426-2237-2.

Bjerrum, M., Madsen, J., Tombre I. M., Nicolaisen, P. I., Hansen, J., Ødegaard, P.I., Gundersen, O. M. & Jensen, G. H 2011. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2010 – NINA Rapport 662, 21 s. ISBN 978-82-426-2244-0.

Shimmings, P. 2011, Monitoring of Pink-footed geese in Helgeland, Norway during autumn 2011. Report to Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen & Herøy kommune, Nordland, November 2011. 22 s.

Oppdatert: 06.03.2012