Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrev


Overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene i fjellområder med kjent aktivitet av fjellrev.

Fjellrevvalper Indre Troms.
Fjellrevvalper Indre Troms.
© John Lambela

FAKTA


Mål: Følge utviklingen i fjellrevbestandene i ulike fjellområder.

Oppstart: 2003, men i enkelte områder har systematisk overvåking vært gjennomført siden begynnelsen av 90-tallet

Tildeling 2011 (NOK): 1,5 millioner

Utføres av: Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig rapportering som oppsummerer registrert aktivitet vinterstid, ynglinger sommerstid med estimat for antall individ og bestandsstørrelse.

Overvåkingsområder: Alle fjellområder i Norge der det er kjent aktivitet av fjellrev (se kart).

Metoder: Kjente hilokaliteter kontrolleres vinter og sommer etter en årlig prioritering. Bruk av hiet og eventuell yngling registreres i Rovbase. Prøvemateriale (skit og hår) samles inn for artsbestemmelse og individidentifikasjon (DNA-analyse).

 Status

  • 2011 var et rekordår for fjellreven, med 40 dokumenterte ynglinger. Årets suksess henger sammen med det eksepsjonelle toppåret i lemenbestandene, som er det største og mest synkrone som er observert i Skandinavia på mange tiår. Ynglingene fordeler seg slik: Finse (1), Snøhetta (11), Knutshø (1), Sylane (1), Børgefjell (11), Saltfjellet (5), Indre Troms (2), Reisa Nord (3), Ifjordfjellet (1), Varangerhalvøya (4).  
  • Ved å kombinere yngleregistreringen og antall individer registrert fra DNA, er det dokumentert en voksenbestand på minimum 93 individer før yngling i 2011. Med det har den reelle voksenbestanden ganske sikkert passert 100 individer på landsbasis. Dette er dobbelt så mange som tidligere. En bestandsøkning opp mot 500 voksne individer i Fennoskandia er en forutsetning for overlevelse av fjellreven på lang sikt.
  • Utsetting av fjellrevvalper fra avlsprogrammet har gitt reetablering av fjellrevbestanden i Snøhetta og på Finse, samt styrking av bestandene i Saltfjellet og i Sylane. I 2011 dokumenterer vi også utvandring og etablering i Sverige. Større bestander og kortere avstand mellom bestandene vil gi økt utveksling som motvirker isolasjon og tap av genetisk variasjon. Gjennom Interregprosjektet ”Felles Fjellrev” jobbes det nå aktivt med tiltak i fjellområdene mellom bestandene i Snøhetta, Sylane-Helags og Børgefjell for å knytte disse kjernebestandene sammen med økt utveksling. Uttak av rødrev i den nordligste delbestand på Varangerhalvøya har foreløpig ikke gitt utslag i flere kull, men det er økt aktivitet av fjellrev på flere hilokaliteter enn tidligere.

Rekordår for fjellreven

Fjellreven i Norge er karakterisert som kritisk truet i Norge. Den ble fredet i 1930, men har siden da vært i vedvarende tilbakegang. Overvåkingsprogrammet på fjellrev følger bestandsutviklingen i ulike fjellområder i hele landet. Og er sentralt for evalueringen av de ulike tiltakene som gjennomføres for å reetablere og styrke fjellrevbestanden i Norge. Overvåkingen viser at flere bestander er i tilbakegang, og flere lokale fjellrevbestander i Sør-Norge er forsvunnet. Men toppåret 2011 gir grunn til optimisme. Blant annet ser vi at bestanden i Snøhetta er reetablert og nå er en av Norges største fjellrevbestander.

Siste års publikasjoner

Flagstad, Ø., Eide, N. E., Ulvund, K., Tovmo, M., Andersen, R. & Landa, A. 2011. Fjellrev i Norge 2011. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 767. 53 s. (NINA)

 

Oppdatert: 06.03.2012