Overvåkning av jordbrukets kulturlandskap


Metodeutvikling og utprøving for overvåking av semi-naturlige naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

Solblom.
Solblom.
© Kristina Bjureke

FAKTA


Mål: Utvikle og prøve ut metoder for overvåking av semi-naturlige naturtyper i jordbrukets kulturlandskap. Dette gjøres gjennom følgende to prosjekter som delvis henger sammen og samarbeider:
1. Overvåking av semi-naturlige naturtyper
2. Videreutvikling av Naturindeks for Norge for ”åpent lavland”

Oppstart: 2007

Tildeling 2011: Overvåking av semi-naturlige naturtyper: 135 000

Videreutvikling Naturindeks for Norge: 1 000 000

Utføres av:  NINA, Bioforsk og UiO v/Naturhistorisk museum

Analyser og rapportering: Årlig rapportering av utført arbeid
Videreutvikling Naturindeks: avsluttende rapport i 2012

Overvåkningsområder:

Overvåking av semi-naturlige naturtyper: Grøvudalen (Sunndal), Øvre Ramse (Åmli), Lista (Farsund), Nordherad (Vågå), Eidså, (Sogndalen) og Setesdalen (Bykle og Valle)
Videreutvikling Naturindeks: Søndre Østfold (Aremark, Haldenl og Hvaler)

Metoder: Metodeutvikling med ulike registreringsalternativer og skalanivåer prøves ut, deriblant populasjonsstørrelse til rødlistearter, analysering av vegetasjon i faste prøveflater, registrering av arter og tilstand etter NiN-metodikk og bruk av IR flyfoto for utvikling av indirekte indikatorer for tilstand for biologisk mangfold

 

Status

  • Prosjektene er i en datainnsamlingsfase. Utviklingen av indirekte og direkte indikatorer vil bli avsluttet og rapportert i 2012.
  • Foreløpige tall for telling av solblom viser at populasjonene svinger fra år til år. Det er visse indikasjoner på at populasjonene responderer med økning på iverksatte skjøtselstiltak.

Kulturlandskap i endring

Overvåking av semi-naturlige naturtyper består av flere delprosjekter. I Grøvudalen, på Lista og i Nordherad gjøres vegetasjonsstudier i faste prøveflater og kulturmarksenger registrert etter NiN-systemet. Bestandsovervåking av strandtorn og solblom utføres på flere lokaliteter i Sør-Norge. I tillegg gjøres samordnet overvåking av mangfoldet knyttet til både bakkevegetasjonen og epifyttvegetasjonen på trær i hagemark. Effekter av skjøtsel blir belyst.

I videreutviklingen av naturindeksen utvikles metoder for å identifisere gjengroingsstadier og gjødsling av semi-naturlige enger ved bruk av infrarøde (IR) flybilder i Søndre Østfold. I tillegg utarbeider prosjektet en liste over karplanter som kan egne seg som direkte indikatorer for overvåking av biologisk mangfold i kulturlandskapet.

Metoder for samordnet overvåking av rødlistede beitemarksopp og karplanter i prosjektet "ARKO – hotspot naturbeitemark" testes ut i flere lokaliteter i Sør-Norge, blant annet også i de samme områdene som utprøving av IR-bilder foregår.

Siste publikasjoner

Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-periode II. - NINA Rapport 714: 1-84. (NINA)

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2009. Skjøtsel og overvåking av biologisk verdifullt kulturlandskap i   Grøvudalen, Sunndal. - Rapport J.B. Jordal 2009: 1: 1-55.

Svalheim, E. & Bratli, H. 2009. Lauvingsliene på Øvre Ramse, Åmli kommune, Aust-Agder. Skjøtsel og overvåkning. - Bioforsk Rapport 2009: 195: 1-26. (Bioforsk)


Oppdatert: 08.03.2012

Kontakt