GLORIA Norge (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments)


Fjelløkosystemer er sårbare ovenfor klimaendringer fordi de er tilpasset lave temperaturer og kort vekstsesong. GLORIA overvåker effektene av klimaendringer på fysiske og biologiske systemer i norske fjellområder.

Vegetasjonskartlegging.
Vegetasjonskartlegging.
© Jarle I. Holten

FAKTA


Mål: Å detektere effekter av klimaendringer på fysiske og biologiske systemer i norske fjellområder.

Oppstart: 2008

Tildeling 2011: 670 000                                                 

Utføres av: Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Analyser og rapportering:  De tre første fjellene ble kartlagt henholdsvis i 2009, i 2010 og i 2011. Det er planlagt kartlegging av ytterligere ett fjell i 2012. Deretter skal hvert av områdene analyseres med femårsintervaller.

Overvåkningsområder: I Sør-Norge overvåkes fjellene Stortussen/Snøtind, Kaldfonna, Kolla og Tron, som representerer en klimagradient fra kyst til innland.

Metoder: Etablering av faste prøveflater langs høydegradienten nordboreal – høyalpin i hvert fjellområde.

Måling av jordtemperatur og vegetasjonsanalyser.

 

 

Status

  • Sommeren 2009 ble et pilotprosjekt igangsatt på Stortussen/Snøtind med vegetasjonsanalyser, temperaturmålinger og populasjonundersøkelser av dvergbusker.
  • Sommeren 2010 ble 40 faste prøveflater etablert og vegetasjonsanalyser utført på Kaldfonna.
  • Sommeren 2011 ble 37 faste prøveflater etablert og vegetasjonsanalyser utført på Kolla.
  • Fire fjelltopper på Dovrefjell ble analysert i 2001 og re-analysert i 2008.

Om overvåkningen

Fjelløkosystemer er sårbare ovenfor klimaendringer fordi de er tilpasset lave temperaturer og kort vekstsesong. I 2001 ble GLORIA-Europe startet som et overvåkingsprosjekt for å dokumentere effekten av klimaendringer på fjellvegetasjon på fjelltopper. I Norge er fire fjelltopper på Dovrefjell med i prosjektet.  Disse ble analysert i 2001 og i 2008. Som en forlengelse av GLORIA-Europe ble GLORIA Norge igangsatt, med fokus på overvåking av fysiske og biologiske variable langs klimagradientene kyst til innland og høyde over havet. Ut over vegetasjonsanalyser og temperaturmålinger i faste prøveflater utføres det sedimentboringer i fjellvann for dokumentasjon av pollen og makrofossiler, i tillegg til kartlegging av vegetasjon på en regional skala ved hjelp av satellittdata.

 Siste publikasjoner

Michelsen, O.; Syverhuset, A.O.; Pedersen, B.; Holten, J.I. 2011. The Impact of Climate Change on Recent Vegetation Changes on Dovrefjell, Norway. Diversity 2011, 3, 91-111.

Holten, J. I., Michelsen, O. og Syverhuset, A. O. 2009. Overvåking av fjellvegetasjon – reanalyse av fjelltopper på Dovrefjell sommeren 2008 (GLORIA-prosjektet). DN-utredning 2009-6. (DN)

Johansen, B. & Karlsen, S.R. 2009. Stortussen/Snøtind - vegetasjonskart. Norut Rapport Nr. 17/2009. 20 sider. ISSN 1890-5226. ISBN 978-82-7492-223-5

Michelsen O., Holten J.I. og Syverhuset A.O. (2008) Kartlegging av fjellflora for å studere effekter av klimaendringer – foreløpige resultater fra en undersøkelse på Dovrefjell. Blyttia 67: 50-57.

 

Oppdatert: 09.03.2012