Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt


Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt standardiserer, systematiserer og koordinerer overvåkingsaktiviteten av gaupe, jerv, bjørn og ulv, og kongeørn på landsbasis.

Gaupe (lynx lynx)
Gaupe (lynx lynx)
© J. Linnell, NINA

FAKTA


Mål: Å standardisere, systematisere og koordinere overvåkingsaktiviteten på landsbasis, samt å sikre en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling og rapportering av overvåkingsdata for de fem artene.

Oppstart: 2000

Tildeling 2011 (NOK): 23,1 mill            

Ansvarlig: Rovdata

Utføres av:

Statens naturoppsyn
Høgskolen i Hedmark
Bioforsk Svanhovd
Norges jeger- og fiskerforbund
Norsk institutt for naturforskning
Universitetet i Uppsala
Publikum

Analyser og rapportering: Årlig. I tillegg rapporteres enkelte overvåkingsdata fortløpende, og ved særskilte behov.

Rovdata

  • har ansvaret for formidling, drift og videreutvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt
  • er mottaker av dataene som blir innsamlet, og er ansvarlig for bearbeiding, sammenstilling og rapportering av dataene
  • er ansvarlig for at datainnsamlingen gjøres på best mulig måte ved bruk av de til enhver tid best egnede overvåkingsmetodene

Mange aktører samler data i felt

Datainnsamlingen blir gjennomført av en rekke ulike aktører. Statens naturoppsyn (SNO) er den største aktøren og utfører feltarbeid på alle artene. SNO har også ansvaret for oppfølging og feltkontroll av tilfeldige rovviltmeldinger.

Høgskolen i Hedmark har ansvaret for feltregistreringer og overvåking av stasjonære ulver (familiegrupper, par og enkeltdyr).

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for feltregistreringer og overvåking av gaupe langs indekslinjer som er etablert i deler av landet.

I tillegg bidrar en rekke andre aktører i feltinnsamlingen av data. Feltarbeid innenfor deler av programmet blir for eksempel utført av fjellstyrer, bygdeallmenninger og fjelltjenesten i Nord-Norge på vegne av SNO. Ekskrementer og hår fra jerv, bjørn og ulv blir også samlet inn i betydelig grad av privatpersoner i forbindelse med jakt, turgåing, næringsutøvelse og annen aktivitet i utmark.

Også tilfeldige rovviltobservasjoner innmeldt av publikum er et viktig bidrag i datainnsamlingen.

DNA-analyser

DNA-analyse blir benyttet i betydelig grad i overvåkingen. Gjennom analyse av biologisk materiale kan vi for eksempel påvise ulike individer, eller skille ulike bestander fra hverandre.

Bioforsk Svanhovd gjennomfører DNA-analyser på bjørn. Universitetet i Uppsala i Sverige og Norsk institutt for naturforskning (NINA) utfører begge DNA-analyser på jerv, mens NINA i tillegg analyserer DNA fra ulv.

Oppdatert: 12.03.2012