Overvåking av brunbjørn (Ursus arctos)


Den norske brunbjørnbestanden overvåkes primært gjennom DNA-analyser fra innsamlede hår og ekskrementer og vevsprøver fra døde bjørner. De analyserte prøvene gjør det mulig å anslå hvor mange individer vi har i landet.

Bjørnebinne med unger.
Bjørnebinne med unger.
© Staffan Widstrand

FAKTA


Prosjekttittel: Brunbjørn (Ursus arctos)

Oppstart: 2000

Ansvarlig: Rovdata

Utføres av:

Statens naturoppsyn

Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd

Norsk institutt for naturforskning

Publikum

Analyser og rapportering: Årlig

Overvåkingsområder: Hele landet

Metoder: DNA-analyse av vev, ekskrementer og hår

 Status

  • I 2010 ble det påvist minimum 166 brunbjørner i Norge ved bruk av DNA-analyser. Av disse var 53 hunner, mens 113 var hanner. Mange av dem ble påvist nær riksgrensene mot øst og lever sannsynligvis deler av året i våre naboland.
  • Ut fra det innsamlede DNA-materialet på brunbjørn er det beregnet at det i 2010 sannsynligvis ble født 6 nye ungekull i Norge.

Beregner hvor mange kull som er født

Bestanden av brunbjørn i Norge blir primært overvåket gjennom analyser av DNA fra innsamlede hår og ekskrementer og vevsprøver fra døde bjørner. Formålet er å påvise ulike individer i landet ut fra analyse av deres DNA. Ut fra det innsamlede materialet blir det også beregnet hvor mange kull med bjørnunger som sannsynligvis er født i Norge hvert år.

Statens naturoppsyn samler inn DNA-materiale fra brunbjørn nasjonalt. En stor andel av det innsamlede DNA-materialet på bjørn kommer fra funn som gjøres av publikum, og da spesielt elgjegere rundt omkring i hele landet.

Siste publikasjoner

Tobiassen, C., Brøseth, H., Bergsvåg, M., Aarnes, S.G., Bakke, B.B., Hagen, S. & Eiken, H.G. 2011. Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2010. Bioforsk Rapport 49, Svanhovd, 64 s. (Bioforsk)

Oppdatert: 12.03.2012