Overvåking av jerv (Gulo gulo)


Jervebestanden i Norge overvåkes både ved registrering av aktive ynglehi og ved DNA-analyser av ekskrementer og hår.

Spor etter jervetispe og unge.
Spor etter jervetispe og unge.
© V. Pedersen, DN

FAKTA


Prosjekttittel: Jerv (Gulo gulo)

Oppstart: 2000

Ansvarlig: Rovdata

Utføres av:

Statens Naturoppsyn

Universitetet i Uppsala

Norsk institutt for naturforskning

Publikum

Analyser og rapportering: Årlig

Metoder: Registrering av aktive ynglehi, DNA-analyse av ekskrementer

 Status

  • I 2011 ble det påvist 58 dokumenterte og antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en nedgang på 8 ynglinger sammenlignet med 2010.
  • Basert på antall ynglinger i perioden 2009-2011 er bestanden av jerv i Norge estimert til 385 dyr (± 46 dyr) tidlig på vinteren 2011.
  • Ut fra DNA-analyser av ekskrementer samlet inn i 2010 ble det identifisert 269 ulike individer. Rovdata arbeider med å utvikle ny metodikk for å beregne bestandsstørrelsen med grunnlag i resultater fra DNA-analysene, og målsettingen er å presentere et oppdatert bestandsestimat i løpet av 2012.

To ulike overvåkingsmetoder

Jervebestanden i Norge overvåkes både ved registrering av aktive ynglehi og ved DNA-analyser av ekskrementer og hår. Statens naturoppsyn utfører arbeidet i felt.

DNA-analyser viser at den skandinaviske jervebestanden grovt sett består av tre delbestander; en sørvestlig delbestand vest for Østerdalen, en stor østlig bestand øst og nord for Østerdalen (jerven i Sverige og i Nordland og Nord-Trøndelag), og en bestand i Troms og Finnmark.

 

Figur 1: Minimum antall ynglinger av jerv i Norge i perioden 2001–2011. Den øverste delen av søylene angir påviste ynglinger hvor tispa og/eller valp(ene) er tatt ut.

Siste publikasjoner

Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R. 2011. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2011. – NINA Rapport 757. 22 s. (NINA)

Flagstad, Ø., Brøseth, H., Syslak, L., Eriksen, L. B., Hagen, M., Balstad, T., Johansson, M. & Ellegren, H. 2010. DNA-basert overvåking av den skandinavske jervbestanden vinteren 2009. – NINA Rapport 600. 36 s. (NINA)

 


Oppdatert: 12.03.2012