Overvåking av gaupe (Lynx lynx)


Ingress...

I 2011 hadde vi omtrent 70 familiegrupper av gaupe i Norge.
I 2011 hadde vi omtrent 70 familiegrupper av gaupe i Norge.
© E. Lie Dahl/NINA

FAKTA


Prosjekttittel: Jerv (Gulo gulo)

Oppstart: 2000

Ansvarlig: Rovdata

Utføres av:

Statens Naturoppsyn

Universitetet i Uppsala

Norsk institutt for naturforskning

Publikum

Analyser og rapportering: Årlig

Metoder: Registrering av aktive ynglehi, DNA-analyse av ekskrementer

 Status

  • I 2011 er det estimert 70–74 familiegrupper av gaupe på landsbasis.
  • Dette tilsvarer en bestand på 413–436 dyr i Norge før kvotejakt i 2011.
  • For andre år på rad er det en nedgang i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis. Reduksjonen i antall familiegrupper før jakt er i størrelsesorden 7-8 % sammenlignet med 2010, noe som tilsvarer en 6-7 % nedgang i bestandsstørrelsen hos gaupe i Norge.
  • Gaupeindeksen for kryssende gaupespor viste ikke signifikante endringer fra vinteren 2009/2010 til 2010/2011 i noen av fylkene, men alle fylkene har en negativ tendens i gaupeindeksen.

Færre gauper

Overvåkingen av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i stor grad gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn for feltkontroll.

Estimatene på familiegrupper på landsbasis i 2011 viser en nedgang fra året før. Under jakta i 2011 var det et høyt uttak av gaupe, og det forventes en fortsatt reduksjon i bestanden i 2012.

 

Figur 1: Oversikt over registrerte familiegrupper av gaupe i Norge i perioden 1996–2011.

Siste publikasjoner

Brøseth, H. & Tovmo, M. 2011. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 201. – NINA Rapport 724. 21 s.

Tovmo, M. & Brøseth, H. 2011. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2011. – NINA Rapport 750. 24 s.

Oppdatert: 12.03.2012