Overvåking av Kongeørn (Aquila chrysaetos)


Ingress...

Den norske kongeørnbestanden anslås å telle mellom 1200 og 1500 par.
Den norske kongeørnbestanden anslås å telle mellom 1200 og 1500 par.
© E. Lie Dahl/NINA

FAKTA


Prosjekttittel: Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Oppstart: 2008

Ansvarlig: Rovdata

Utføres av:

Statens naturoppsyn

Norsk institutt for naturforskning

Publikum

Analyser og rapportering:

Landsdekkende med 5-10 års mellomrom

Årlig i utvalgte områder

Overvåkingsområder: Hele landet

Metoder: Landsdekkende kartlegging av hekketerritorier

Årlig overvåking av reproduksjon og overlevelse i utvalgte områder

 Status

  • Kongeørn hekker over store deler av Norge. Bestanden er anslått å telle mellom 1 200 og 1 500 par, som hevder territorier.
  • Da kongeørn ble fredet her til lands i 1968 var bestanden trolig på sitt laveste i moderne tid. Det er anslått at bestanden den gang talte mellom 344 og 524 territorielle par, bestående av voksne individer. Etter fredningen har bestanden økt i snitt cirka tre prosent hvert år frem til i dag.

Kartlegging av kongeørnbestand

Det gjøres i dag et omfattende arbeid på landsbasis med å kartlegge antall territorier med hekkende kongeørn og antall hekkeplasser som tidligere har vært i bruk. Det er lagt opp til at man i fremtiden, i intervaller på for eksempel ti år, skal kunne kontrollere eventuelle endringer i antall territorier som er i bruk.

I tillegg til den ekstensive kartleggingen av hekketerritorier over hele landet skal det også etableres en såkalt intensiv overvåking av kongeørn i flere ulike områder i Norge. I hvert av disse områdene skal det over tid følges opp 15 faste territorier, innenfor et område med radius på cirka 50 kilometer.

Den tette oppfølgingen av utvalgte territorier gir informasjon om endringer i årlig overlevelse hos voksne kongeørner, og om variasjon i den årlige produksjon av utflyvende unger. Utvalgte områder for intensiv overvåking skal sikre en god geografisk spredning langs nord-sør-gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og inkludere kystnære bestander.

Oppdatert: 12.03.2012