Internasjonale avtaler og samarbeid


På denne siden finner du avtaler mellom Norge og andre stater som ligger til grunn for fiskeregler og samarbeid i grensevassdragene. I tillegg kan du lese om Konvensjon til vern av laks i det nordlige Atlanterhav og den tilhørende laksevernorganisasjonen North Atlantic Salmon Conservation Organization  (NASCO). 

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO)

North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) er en internasjonal organisasjon som er etablert under konvensjonen om bevaring av laks i det nordlige Atlanterhavet. Konvensjonen regulerer blant annet fiske etter laks i internasjonale farvann. Konvensjonen trådde i kraft 1. oktober 1983. Arbeidet baserer seg på råd fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, som har en egen arbeidsgruppe for atlantisk laks.

Sentrale prinsipper i dagens norske lakseforvaltning har utgangspunkt i konvensjonen og det internasjonale samarbeidet i NASCO.

Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for å følge opp konvensjonen på vegne av Norge, blant annet gjennom deltakelse på årsmøter og i arbeidsgrupper. Se lenke i menyen til høyre for mer informasjon om NASCO.

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva

Norge og Sverige undertegnet i 2010 ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva. Avtalen erstattet tidligere avtale av 5. desember 1991, og er modernisert.

De viktigste endringene fra den tidligere avtalen var utfasing av krokgarn, utvidelse av fredningssonen ved utløpet av Enningdalselva, og en ukes kortere fiskesesong både i Svinesund/Iddefjorden og i Enningdalselva. Fiskesesongen med stang og håndsnøre etter laks og sjøørret i Svinesund/Iddefjorden ble forlenget slik at den samsvarer med de svenske regler på vestkysten.

Avtalen trådte i kraft 1. april 2010.

Utover selve reguleringen av fisket har samarbeidet tatt opp kalking og spredning av fiskesykdommer.

Se lenke i menyen til høyre for føgende avtaler: 

  • Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva (pdf)
  • Undertegning av avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva (pdf)

Overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom en avtale mellom Norge og Finland. Gjeldende Overenskomst mellom kongeriket Norge og republikken Finland om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde ble gitt ved Kgl.res. 1989 og trådte i kraft 1990. Det legges opp til at denne skal reforhandles i løpet av 2012 og 2013.

Dagens regler for riksgrenseområdet og den helt norske nedre delen av Tanaelva er nedfelt i Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde og bygger på overenskomsten nevnt over. Overenskomsten gir regionale myndigheter ansvar for å fastsette regler om tilreisendes fiske på riksgrensestrekningen når hensynet til fiskebestanden og utøvelsen av fisket gjør det nødvendig.

Etter at lokal forvaltning ble innført i Tanavassdraget ved vedtak i statsråd februar 2011, er flere av myndighetsområdene i forskriftene nevnt over flyttet fra statlige organer til Tanavassdragets fiskeforvaltning. En del av de bestemmelsene som gis i dagens forskrifter vil dermed være gjenstand for en teknisk endring i årene som kommer. Endringer som vedkommer Finland blir tatt opp i de kommende forhandlingene mellom Norge og Finland. 

For oversiktens skyld gjengis her også reglene som er gitt for fisket i de norske sidevassdragene. Utgangspunktet som er nedfelt i overenskomsten er at reglene for sidevassdragene ikke skal være mindre restriktive enn reglene på riksgrensesområdet. Forskriften for lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget finner du i link til høyre.

Se lener i menyen til høyre for:

  • Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde
  • Forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark
  • Forskrift om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense
  • Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark 

Overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i Neidenvassdraget

Dagens overenskomst om Neidenvassdraget stammer fra 1977, med endringer gjort i 1984 og 1985. Det har de siste årene vært et samarbeid mellom fiskerettshaverne på norsk (Neidenelvens fiskefellesskap) og finsk side for å følge opp overenskomsten lokalt og sørge for at bestandene forvaltes på en bærekraftig måte. Fiskereglene for fisket i Neidenvassdraget finner du ved å klikke på lenken.

Overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i Neidenvassdraget - se lenke i menyen til høyre.

Overenskomst med Russland for fisket i Grense Jakobselv og Pasvikelva

En overenskomst mellom landene gjelder i hovedsak regulering av fisket og bevaring av bestandene i Grense Jakobselv og Pasvikelva. Det er egne fiskeforskrifter hjemlet i overenskomsten for de to grenseelvene

Forskrift om fiske i den norske del av Grense-Jakobselv - se lenke i menyen til høyre.

Oppdatert: 15.11.2012