TOV: Miljøgifter i rovfuglegg


Overvåkingsprogrammet følger langsiktige utviklingstrender for miljøgifter i rovfugl i hele landet.

Egg fra tårnfalk, dvergfalk og vandrefalk.
Egg fra tårnfalk, dvergfalk og vandrefalk.
© T. Nygård/NINA

FAKTA


Mål: Følge langsiktige utviklingstrender for miljøgifter i rovfugl i Norge.

Oppstart: 1992, men med data tilbake til 1966. Overvåkingen er en del av TOV (Program for terrestrisk naturovervåking).

Tildeling 2009-12 (NOK): 754.000                                                        

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning, Miljøtoksikologisk laboratorium og Norges veterinærhøgskole

Analyser og rapportering:  Innsamling hvert femte år. Siste rapport kom i 2012.

Overvåkningsområder: Hele landet

Metoder: Måler miljøgiftinnhold i egg, kvikksølvinnhold i fjær og eggskalltykkelse. Uklekte egg og mytefjær samles inn fra reir i forbindelse med ulike overvåkingsprosjekter

 

Status

  • De klassiske miljøgiftene, som DDT, er fortsatt på vei nedover i norske rovfugler. De fleste analysene viser nivåer under antatte faregrenser.
  • Det er noe usikkerhet rundt nivåene av bromerte flammehemmere. Her er materialet lite, og tidsserien kort.
  • Det er funnet urovekkende høye verdier av perfluorerte organiske stoffer (PFC). Slike stoffer brukes blant annet til overflatebehandling av tekstiler og til brannhemmende formål. Det er for tidlig å si noe om trender, da det er nye stoffer, og analysene strekker seg over et relativt kort tidsrom.
  • Kvikksølvnivåene ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som sannsynligvis er langt over de før-industrielle bakgrunnsnivåene.
  • For de fleste artene er eggskallene i ferd med å bli tykkere. Men de har ennå ikke nådd opp til normale verdier fra tiden før DDT kom i alminnelig bruk (1947).

Rovfuglegg som miljøgiftindikator

Rovugleegg er fremholdt som kanskje det beste materialet og miljøindikatoren for overvåking av bioakkumulerende, giftige organiske stoffer. Metoden anses som en ikke-destruktiv og effektiv måte å overvåke naturmiljøene på bred basis. I mange land inngår egg som ledd i integrerte miljøovervåkingsprogram.

Rovfuglene befinner seg på toppen av næringskjedene, og akkumulerer giftstoffer fra ulike byttedyrarter over større områder. De kan derfor være gode indikatorer på den generelle miljøgiftbelastningen i et område. Over tid vil overvåkingen også kunne gi kunnskap om forekomsten av nye miljøgifter.

 

Siste publikasjoner

Nygård, T. & Polder, A. 2012. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Tilstand og tidstrender (Pollutants in raptor eggs in Norway. Current state and time-trends.). - NINA Rapport. 834. Norwegian Institute for Nature Research, Trondheim. 53 s.

Gjershaug, J. O., Kålås, J. A., Nygård, T., Herzke, D. & Folkestad, A. O. 2008. Monitoring of raptors and their contamination levels in Norway. - Ambio 37 (6): 420-424.

Nygård, T., Herzke, D. & Polder, A. 2006. Natur i endring. Utviklingen av miljøgifter i rovfuglegg i Norge fram til 2005. - NINA Rapport 213: 42 pp.

Nygård, T. & Gjershaug, J. O. 2001. The effects of low levels of pollutants on the reproduction of golden eagles in western Norway. - Ecotoxicology 10: 285-290.

Nygård, T. 1999. Long-term trends in pollutant levels and shell thickness in eggs of merlin in Norway, in relation to its migration pattern and numbers. - Ecotoxicology 8: 23-31.

Gjershaug, J. O., Kålås, J. A., Nygård, T., Herzke, D. & Folkestad, A. O. 2008. Monitoring of raptors and their contamination levels in Norway. - Ambio 37 (6): 420-424.

Nygård, T., Herzke, D. & Polder, A. 2006. Natur i endring. Utviklingen av miljøgifter i rovfuglegg i Norge fram til 2005. - NINA Rapport 213: 42 pp. (NINA)

Nygård, T., & Polder, A. 2012. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Tilstand og tidstrender. NINA Rapport 834. 51 s.

Nygård, T. & Gjershaug, J. O. 2001. The effects of low levels of pollutants on the reproduction of golden eagles in western Norway. - Ecotoxicology 10: 285-290.

Nygård, T. 1999. Long-term trends in pollutant levels and shell thickness in eggs of merlin in Norway, in relation to its migration pattern and numbers. - Ecotoxicology 8: 23-31.


Oppdatert: 22.05.2013

Kontakt