Basisovervåking i ferskvann


Til sammen 12 utvalgte innsjøer overvåkes for å dokumentere tilstand og eventuelle langsiktige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske forhold i norske vann og vassdrag.

Skjæsjøen.
Skjæsjøen.
© Birger Skjelbred, NIVA.

FAKTA


Prosjekttittel: Basisovervåking av innsjøer jfr. Vannforskriften (Vanndirektivet)

Mål: Dokumentere tilstand og eventuelle langsiktige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske forhold i norske vann og vassdrag i hht. kravene i Vannforskriften.

Oppstart: 2009

Tildeling 2010: 1 800 000

Utføres av:  Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig rapportering

Overvåkningsområder: Overvåkingsprogrammet er landsdekkende. Vanlige innsjøtyper i Sør-Norge (lavland og skog) er prioritert i 2009, 2010 og 2011

Metoder:

Innsjøene som overvåkes i 2009-2011 er enten upåvirket (referanse), forsuret eller påvirket av næringssalter (eutrofiert).

Det ble valgt ut 12 innsjøer i 2009 og 12 nye innsjøer i 2010. De utvalgte innsjøene overvåkes annethvert år (2009, 2011, 2013 og 2010, 2012, 2014). I 2011 ble 11 av de 12 innsjøene fra 2009 igjen undersøkt.

Utvalget av fysiske, kjemiske og biologiske parametre varierer med påvirkningstype. Overvåking av referansesjøer omfatter alle vannkjemiske hovedkomponenter, plante- og dyreplankton, vannvegetasjon, bunndyr og fisk, mens overvåking av forsurete og eutrofierte innsjøer er begrenset til de organismegrupper og parametre som er mest følsomme for disse påvirkningene. 

 

Status: (Fra overvåking av innsjøer i 2010)

  • Resultatene viser at seks av innsjøene som ble overvåket i 2010 er i god tilstand, og ingen av innsjøene tilfredsstilte kriterier for svært god tilstand mht. alle parametre og kvalitetselementer.
  • Av de påvirkede innsjøene ble fire ble vurdert å være i svært dårlig tilstand, en innsjø var i dårlig tilstand og en innsjø var i moderat tilstand.
  • Det er stor variasjon i tilstanden som beskrives for enkeltparametre og kvalitetselementer innen den enkelte innsjø.
  • Basisovervåkingen legger større vekt på biologisk overvåking enn det som har vært vanlig i annen overvåking i ferskvann. De økonomiske rammene som gjennomføringen av overvåkingsprogrammet krever er imidlertid ennå ikke på plass.

Grunnlag for referanseverdier

Basisovervåkingen (surveillance monitoring sensu Vanndirektivet) omfatter både overvåking av referansestasjoner (referanseovervåking) og overvåking av langsiktige endringer som følge av omfattende menneskelig virksomhet. Overvåkingsprogrammet startet opp i 2009 og har blitt videreført i 2010 og i 2011.

Det er gjort et utvalg av innsjøer i 2009 og 2010 og disse skal overvåkes hvert annet år frem til hhv. 2013 og 2014.  For å få bedre kunnskap om referansetilstand i ulike vanntyper vil overvåking av lokaliteter med lite menneskelig påvirkning prioriteres de første årene.

Tilpasninger til retningslinjene i Vannforskriften stiller nye krav til overvåkingsmetodikk og til vurdering og rapportering av data. I oppstartfasen legges det derfor vekt på utprøving av ny metodikk for prøvetaking og tilstandsvurdering.  Det er også nødvendig å presentere resultatene på en ny måte, der vannkjemiske og biologiske resultater ses mer i sammenheng enn det som tidligere har vært vanlig.

Data fra innsjøene overvåket i 2009, sammen med data fra tidligere undersøkelser og fra de kommende årene med basisovervåking, vil utgjøre basis for evaluering og eventuelt revidering av referanse- og grenseverdier for eksisterende vanntyper og parametre, og for evt. å inkludere nye parametre i klassifiseringssystemet.

 

graf_basisovervåking

Figur 1. Økologisk tilstandsklassifisering basert på hhv.
planteplankton, målt som klorofyll-a, (øverst) og bunndyr,
målt som Multiclear (nederst) av innsjøer i basisovervåkingen
i 2010. Økologisk tilstandsklasse er angitt med farge
(blå: svært god, grønn: god, gul: moderat, oransje: dårlig,
rød: svært dårlig tilstand). Merk: klorofyll ble ikke analysert i
de to forsurete innsjøene (F), mens bunndyr ikke ble undersøkt
i de fire eutrofierte innsjøene (E). NB. Tilstanden er basert på
typespesifikke grenseverdier.

Siste publikasjoner

Schartau, A.K., Haande, S., Eriksen, T.E., Fløystad, L., Jensen, T.C., Mjelde, M., Often, A.,  Petrin, Z., Rustadbakken, A., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B. og Lyche Solheim, A. 2010. Utprøving av system for basisovervåking i henhold til Vannforskriften, Resultater for utvalgte innsjøer 2010. - Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet (i trykk).

Oppdatert: 20.03.2012

Kontakt