Hvorfor naturovervåking?


Mennesker bruker og påvirker naturen. Å overvåke hva som skjer med naturen er derfor en viktig oppfølging av vårt ansvar for å bevare en god naturtilstand og sikre at menneskelige virksomheter er bærekraftige. Målet med overvåkingen er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger. På disse sidene finner du informasjon om tilstand og utvikling i norsk natur.

DNA-analyser av ekskrementer og hår er en viktig del av rovviltovervåkinga.
DNA-analyser av ekskrementer og hår er en viktig del av rovviltovervåkinga.
© Arnstein Staverløkk, NINA

Naturovervåking er systematiske undersøkelser av natur som repeteres jevnlig over lange tidsrom. Direktoratet for naturforvaltning tar initiativ til og samordner overvåkingen av biologisk mangfold. Vi sørger for at kunnskapen bidrar til beslutninger som ivaretar et godt naturmiljø og en bærekraftig bruk av naturressursene.

Norsk naturovervåking inngår i et internasjonalt nettverk for overvåking og vern av biologisk mangfold. Overvåkingen er nødvendig for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser.

Dokumenterer tilstanden og utviklingen

Målet er å dokumentere miljøtilstanden og -utviklingen i tid og rom, som følge av påvirkning fra mennesker, eller som følge av naturlige endringer. Omfanget kan være langsiktig eller tidsavgrenset, kontinuerlig eller diskontinuerlig (rullerende), og det kan være landsdekkende, regionalt eller lokalt geografisk avgrenset.

Mange aktører bidrar

Det er mange aktører som bidrar når vi skal samle inn data. Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter, foreninger og enkeltpersoner utfører overvåkingen på oppdrag fra offentlig forvaltning. Forvaltningen bidrar også ofte med betydelig egeninnsats.

Faktaoversikt

De fakta om naturtilstand som framkommer av den naturovervåkingen Direktoratet for naturforvaltning har initiert, gjengis i korte trekk på de sidene som er listet opp i venstremargen.

Oppdatert: 21.03.2012

Kontakt
Reidar Hindrum seniorrådgiver
TLF: 73 58 06 18