Kunnskapsgrunnlaget


Tilgang på data fra naturovervåking er grunnleggende for å anvende kunnskapen. Det gir oss grunnlag for å vurdere tilstand og utvikling i norsk natur, og å ta beslutninger om bruk og vern.

Kunnskapsgrunnlaget.
Kunnskapsgrunnlaget.
© R. Hindrum

Målet er å utvikle bruken av miljødata i beslutningsprosesser og i informasjonsøyemed, slik at den samlede innsatsen på feltet blir et best mulig virkemiddel for å oppnå fastsatte mål i naturforvaltningen.

Sikre riktige beslutninger

Overvåking av miljøtilstanden gir myndighetene kompetanse til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde, eller forebygge forringelse av miljøverdier. Slike tiltak kan for eksempel være mer intensiv kontrollvirksomhet gjennom at lover og bestemmelser blir overholdt, eller vernevedtak som endrer rettstilstanden i det aktuelle område.

Overvåking og lovverk

I følge naturmangfoldloven skal "offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekten av påvirkning".

Tiltak i henhold til plan- og bygningsloven, som krever konsekvensutredning, skal også følges opp med plan for miljøovervåking for å måle om effekten av tiltaket blir som forventet, eller om eventuelt ytterligere avbøtende tiltak må iverksettes.

Dataserier og databaser

Dataserier og databaser er i denne sammenhengen lagret informasjon fra overvåkingsaktiviteter. Det er ulike målestørrelser om og av arter og deres leveområder som bidrar til å forstå tilstand og utvikling i naturen. Det kan også inneholde målestørelser av fysiske forhold (jord, luft, vann, forurensning) som kan påvirke biologisk liv.

Nedenfor finner du en oversikt over dataserier og databaser.

Databaser Informasjon om databasen
Terrestrisk naturovervåking  Overvåkingsresultater fra plante- og dyreliv i fjellbjørkeskog fra 1990 til i dag
Fugleindeks  (kommer)
Rovbase  Overvåking av brunbjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn
Hjorteviltregisteret  Karttjeneste til bruk i forvaltninga av hjortevilt
Villreinbase  Karttjeneste til bruk i forvaltninga av villreinens leveområder
Lakseregisteret  Dataregister til bruk i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye
SEAPOP  Overvåking av sjøfugl
INON  Overvåking av inngrepsfrie naturområder på land

En tidsserie fra overvåking av terrestriske og limniske økosystemer i Norge er tilgjengelig i knappen nedenfor. Her finner du informasjon om dataseriene (parametere, måleperiode, frekvens osv.), og opplysninger om ansvarsforhold, finansiering, formål, kvalitet, tilgjengelighet og bruk av dataene.


Åpne metabase

Oppdatert: 21.03.2012

Kontakt
Reidar Hindrum seniorrådgiver
TLF: 73 58 06 18