Hav og kyst

Norske hav- og kystområder dekker 5 ganger så stort areal som våre landområder. Høy biologisk produksjon gir sesongvis store mengder plante- og dyreplankton i vannmassene som igjen gir beitegrunnlag for andre organismer. Dette gir igjen opphav til store bestander av fisk, sjøfugler og sjøpattedyr. På disse sidene kan du lese mer om overvåkingen av sjøfugl og marin hardbunnsfauna.

SEAPOP

SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap for en bedre forvaltning av de marine miljøene. Her kan du lese mer om dette.

Les mer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl overvåker variasjon over tid i hekke- og overvintringsbestandene av sentrale sjøfuglarter.

Les mer

Lundens populasjonsøkologi på Røst

Overvåking av lundens populasjonsøkologi viderefører tradisjonelle tidsserier for lundens reproduksjonsbiologi, demografi og næringsøkologi på Røst, og er blant verdens lengste tidsseriestudier.

Les mer

Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard

Overvåkingen av marin hardbunnsfauna dokumenterer endringer i artssammensetning og individtetthet i den marine faunaen på hardbunn langs kysten av Nord-Norge og Svalbard.

Les mer