Elver og innsjøer

Norsk natur skiller seg ut fra mange andre land ved at den i så stor grad preges av vassdragene og deres nedbørsfelt. Om lag fem prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann, og vi har om lag en halv million innsjøer og vann av ulik størrelse. Her kan du lese mer om overvåking av tilstanden i norsk vassdragsnatur, villaks, elvemusling og edelkreps.

Kartlegging og overvåking av større norske elvedelta

Overvåkingen gir oversikt over arealbruken i større norske elvedelta, og bidrar med viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen.

Les mer

Nettverk for overvåking av biologisk mangfold i ferskvann

Gjennom nettverket analyseres relativt uberørte vassdrag over tid, for å gi en forståelse av variasjonene i det biologiske mangfoldet i vassdragene.

Les mer

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør – Vannkjemisk del

Overvåkingsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør – Vannkjemisk del,  registrerer konsentrasjonsnivåer og eventuelle kjemiske endringer i ferskvann som et direkte resultat av endringer i tilførsel av langtransporterte forurensninger.

Les mer

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør – Biologisk del

Overvåkingsprogrammet dokumenterer endringer i biologiske effekter av forsuring av elver og innsjøer i Norge.

Les mer

Elveserien – vannkjemisk overvåking av norske vassdrag

Gjennom Elveserien registreres nivåer og eventuelle kjemiske endringer i norske vassdrag med fokus på effekter av langtransporterte forurensninger og klimaendringer.

Les mer

Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge

Overvåkingen av kalka vassdrag dokumenterer effektene av kalking i norske laksevassdrag. Det viser seg at kalking har gitt bedre vannkvalitet i flere vassdrag.

Les mer

Basisovervåking i ferskvann

Til sammen 12 utvalgte innsjøer overvåkes for å dokumentere tilstand og eventuelle langsiktige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske forhold i norske vann og vassdrag.

Les mer

Laks - overvåking av bestandsutvikling

I overvåkingen av laks undersøkes bestandssammensetningen og endringer i bestandsstørrelsen og alderssammenhengen i bestandene nærmere. På denne siden kan du lese mer om dette.

Les mer

Overvåking av virkninger av akvakultur på vill anadrom laksefisk

Gjennom overvåking undersøkes innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i sjø- og elvefisket etter laks. Innslaget av rømt oppdrettslags i elvene om høsten blir også undersøkt. Dette kan du lese mer om her.

Les mer

Nasjonale referansevassdrag for laksefisk

På denne siden kan du lese mer om utvikligen av laksebestander i sju utvalgte indeksvassdrag.

Les mer

Overvåking av elvemusling

Overvåkingsprogrammet dokumenterer bestandstilstand og endringer i vassdragene. Overvåkingslokalitetene har stor geografisk spredning, og viser stor variasjon i utbredelse og tetthet av muslinger.

Les mer

Nasjonal overvåking av edelkreps

Programmet overvåker tilstanden til et utvalg av de viktigste norske edelkrepsebestandene slik at større endringer i bestandsstatus kan avdekkes.

Les mer