Skoger

Skog dekker om lag en tredjedel av Fastlands-Norge. Produktiv skog utgjør nærmere 60% av dette. Skog, er foruten fjell, den hovednaturtypen vi har mest av i Norge. Trærne i skogen gjør at vi får stor variasjon i strukturer, levesteder og miljø. Skogen gir derfor rom for flere arter enn andre naturtyper. Her kan du lese mer om overvåking av fjellskog, rovdyr, hjortevilt og "inngrepsfri" natur.

Program for terrestrisk naturovervåking (TOV)

TOV skaffer kunnskap om langsiktige endringer i naturen, med fokus på vanlig forekommende arter og naturtyper.

Les mer

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt

Overvåkingen av hjortevilt gir informasjon om utviklingen i avskytning, bestandskondisjon, tetthet og bestandsstruktur i norske hjorteviltbestander.

Les mer

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)

Gjennom helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) skaffes systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander. Her kan du lese mer om dette.

Les mer

Kartlegging og overvåking av inngrepsfrie naturområder i Norge - INON

INON er en arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for inngrepsfri natur i Norge.

Les mer

Overvåking av hønsehauk i Nord-Trøndelag

Hønsehauken har status som nær truet på den norske rødlista. Hvert år kontrolleres 50 hekkelokaliteter i Nord-Trøndelag for å følge bestandsutviklingen hos hønsehauk.

Les mer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt standardiserer, systematiserer og koordinerer overvåkingsaktiviteten av gaupe, jerv, bjørn og ulv, og kongeørn på landsbasis.

Les mer