Kulturlandskap

Kulturlandskapet er definert som områder med intensiv landbruksproduksjon, samt beite- og slåttemark og kystlynghei. Dette er en menneskepåvirket natur som er helt avhengig av fortsatt menneskelig aktivitet for å kunne bestå. Her kan du lese om overvåking av kulturlandskapstyper, skjøtsel, utryddingstruede fuglearter og gjess som beiter på åkermark under vår- og høstrekk.

Kartlegging og overvåking av åkerrikse

Overvåkingsprogrammet følger bestandsutviklingen hos åkerrikse i Norge, en art som er oppført som kritisk truet på den norske rødlista.

Les mer

Overvåking av kortnebbgås

Om våren mellomlander kortnebbgåsa i Nord-Trøndelag og i Vesterålen. Her overvåkes bestanden blant annet med hensyn til antall, arealbruk og jaktpraksis. 

Les mer

Overvåking av hvitkinngås

Hvitkinngåsa raster hver vår på Helgelandskysten. Overvåkingen her inkluderer registrering av antall, arealbruk, ringavlesninger, kondisjonsregistrering og adferdsregistreringer.

Les mer

Overvåkning av jordbrukets kulturlandskap

Metodeutvikling og utprøving for overvåking av semi-naturlige naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

Les mer

Overvåking av myr- og engvegetasjon, Sølendet naturreservat, Røros

Overvåkingen bidrar til å forklare endringer i vegetasjonen og forekomsten av enkeltarter som følge av naturlig gjengroing, skjøtsel og andre typer påvirkning.

Les mer

Overvåking av hortulan

Hortulanen har status som kritisk truet på den norske rødlista. Arten overvåkes i utbredelsesområdet i Hedmark.

Les mer