Klima

Klimaendringene kan gi irreversible endringer i økosystemer og tap av naturverdier. Allerede truede arter som fjellrev, villrein og snøugle kan bli borte for godt. Her kan du lese om overvåking av fjelløkosystemer, palsmyr og fuglebestander i kulturlandskap, skog og fjell, og overvåking og ringmerking av fugl på to norske ringmerkingsstasjoner.

TOV-e: Fugleindeks

Fugleindeksen er et nasjonalt nettverk for overvåking av terrestriske fuglearter. Nettverket består av omlag 500 tilfeldig utvalgte områder fordelt over hele landet.

Les mer

Overvåking ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista

Overvåkingen belyser forekomst og utvikling av fuglebestandene ved standardisert fangst med ringmerking under vår- og høsttrekket.

Les mer

Overvåking av palsmyr

Utbredelsen av de norske palsmyrene minker. Overvåkingen følger utviklingen i palsmyrene, som også er følsomme indikatorer på klimaendinger.

Les mer

Ringmerking av fugl

Hvert år ringmerkes omlag 250.000 ville fugler i Norge. Det gir oss viktig kunnskap om fuglenes bevegelser og miljøet de lever i.

Les mer

GLORIA Norge (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments)

Fjelløkosystemer er sårbare ovenfor klimaendringer fordi de er tilpasset lave temperaturer og kort vekstsesong. GLORIA overvåker effektene av klimaendringer på fysiske og biologiske systemer i norske fjellområder.

Les mer