Norges bidrag til kapasitetsbygging


Naturpanelet skal bidra til at det blir bygd opp kompetanse hos institusjoner i utviklingsland, slik at landene selv kan nå internasjonale mål som er satt for bevaring av biologisk mangfold. Det er spesielt viktig å fremme samspillet mellom forskning og forvaltning.

Trondheim
Norge har tilbudt å opprette et delsekretariat for kapasitetsbygging i Trondheim.
© Trine Hay Setsaas

Det er viktig at alle medlemslandene i naturpanelet bidrar i panelets arbeid. Norge har derfor valgt kapasitetsbygging som et av sine satsingsområder. Kapasitetsbygging må være en integrert del av de vitenskapelige funksjonene under naturpanelet. De konkrete behovene favner bredt, fra produksjon, formidling, deling og til bruk av kunnskap. Norge har tilbudt å opprette et delsekretariat for kapasitetsbygging i Trondheim.

Trondheimsgruppen

Miljøverndepartementet har gitt Direktoratet for naturforvaltning i oppdrag å utvikle det norske tilbudet, som blir en støttefunksjon for kapasitetsbygging til utviklingsland. Et rådgivende utvalg, kalt Trondheimsgruppen, er knyttet til oppdraget. Her deltar også Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Artsdatabanken.

Trondheimsgruppen har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen har siden 1993 bidratt vesentlig til å sette tema på den den internasjonale dagsorden, for eksempel gjennom de seks Trondheimskonferansene om biomangfold.

Direktoratet har opprettet et midlertidig sekretariat for å utvikle initiativet fra norske myndigheter, og profilere Trondheimsgruppen. Sammen med FNs utviklingsprogram (UNDP) og World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), har det midlertidige sekretariatet utarbeidet et forslag til hvordan naturpanelet kan utvikle et nettverk for kapasitetsbygging. Dette skal gjøres ved en kombinert bruk av nettsider, kurs og konferanser. Sekretariatet i Trondheim ønsker også å utvikle et verktøy for å koble sammen tilgjengelige ressurser til bruk i målrettede prosjekter.

Norske prosjekter

Norge støtter prosjekter i flere land, med tema som bidrar til å oppnå naturpanelets målsettinger. Utenriksdepartementet har bevilget midler til flere prosjekter i 2011. Arbeidet er påbegynt for å gi naturpanelet en positiv start.

India

Det er igangsatt et samarbeid med India for kapasitetsbygging til indiske institusjoner. Prosjektet skal bidra til styrket bruk av informasjon om biologisk mangfold i forvaltnings- og beslutningsprosesser. Indiske og norske kunnskapsinstitusjoner og Global Biodiversity Information Facility (GBIF) deltar. GBIF er en internasjonal organisasjon, anerkjent av IPBES, som vil være en sentral bidragsyter i naturpanelets arbeid. De andre organisasjonene er Direktoratet for naturforvaltning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Artsdatabanken, Universitetet i Oslo og Wildlife Institute of India (WII).

Tanzania

I Tanzania er det igangsatt et prosjekt for bedre konsekvensutredning av prosesser knyttet til veiutbygging i sensitive økologiske områder. Prosjektet inkluderer partnere på tvers av sektorer fra kunnskapsinstitusjoner, forvaltningsinstitusjoner og beslutningstakere (for eksempel innen områdene miljø, helse og infrastruktur) fra Tanzania, Sør-Afrika og Norge. 

Organisasjonene er Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), universitetet i Dodoma, landbruksuniversitetet i Sokoine, universitetet i Dar es Salaam, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Statens Vegvesen. Prosjektet er forankret i og støttet av Miljøverndepartementet i Tanzania.   

 

Norge har pågående diskusjoner med flere andre lands myndigheter om kapasitetsbygging. 

Oppdatert: 24.05.2012

Kontakt
Nina Vik Prosjektleder
TLF: 73 58 06 36