Drammensregionen (Buskerud)


G. salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1987. Regionen består av tre vassdrag: Drammensvassdraget, Lierelva og Sandeelva. Drammensvassdraget er det fjerde største vassdraget i landet.

Drammensregionen.

 

Anadrom fisk kan i dag vandre 32 kilometer opp i vassdraget, til den stengte laksetrappa i Embrets-fossen. Lierelva munner ut i fjorden i nærheten av Drammens-elva, og har en lakseførende strekning på 30 kilometer.

G. salaris ble påvist på laksunger i Drammens-elva ved Hellefoss og Lierelva høsten 1987. I 2003 ble parasitten påvist i Sandeelva i Vestfold, sannsynligvis et resultat av brakkvannsvandring av infisert fisk fra Drammensfjorden. Opprinnelsen til parasitten i regionen er infisert regnbueørret fra oppdrettsanlegg i Tyrifjorden.

Oppdrettsanleggene i Tyrifjorden ble nedlagt som et resultat av påvisningene. For å begrense utbredelsesområdet og smittefare ble laksetrappa i Døviksfoss stengt i 1988.

Behandling med aluminiumsuIfat

Våren 2006 ble det gjennomført behandling med aluminiumsuIfat i Vesleelva og Tollerudelva i Sandevassdraget. Vesleelva ble behandlet på nytt våren 2007. Siden er det ikke utført noen form for behandling. Målet med behandlingen var å begrense utbredelsen av G.salaris og senke smittepresset på nærliggende vassdrag.

Det er startet et arbeid med å kartlegge parasittens utbredelse i regionen, og resultatet for dette arbeidet vil legge grunnlaget for videre planlegging av tiltak mot parasitten.

Oppdatert: 04.04.2012