Utredning av Nasjonalt Laksesenter


I 2012 ble Direktoratet for naturforvaltning (DN) bedt av Miljøverndepartementet om å utrede muligheten for etablering av Norsk Laksesenter (NLS). Under kan du lese mer om dette prosjektet.

Målet med et NLS er å få større fokus på villaksbestandene og kulturen knyttet til villaksen (laks, sjøørret og sjørøye) samtidig som at det skal stimulere til vern og bruk av villaksressursene gjennom blant annet:

  • formidling av kunnskap om laksens miljøkrav og sårbarhet
  • formidling av kunnskap om menneskelige aktiviteter knyttet til fangst og utnyttelse         
  • formidling av kunnskap om påvirkningsfaktorer og aktuelle kompensasjonstiltak
  • arbeid for at villaksinteressene blir ivaretatt i forhold til andre samfunnsinteresser 

Videre skal NLS:

  • være et uavhengig, nasjonalt og ikke-kommersielt ombud for norsk villaks
  • også omfatte de andre anadrome laksefiskene sjøørret og sjørøye

NLS skal være en nasjonal overbygning for de allerede etablerte sentrene som er Norsk Villakssenter i Lærdal og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos samt det planlagte laksesenteret i Joddu i tilknytning til Tanavassdraget.

Et beslutningsgrunnlag utarbeides nå

I februar 2013 nedsatte DN en prosjektgruppe som er representert med en person fra hvert av de 3 ovennevnte sentrene. I tillegg er det oppnevnt to personer med bakgrunn i forskning og organisering av kompetansesenter. På oppdrag fra DN skal prosjektgruppa utrede formål, faglig innhold, organisering og økonomi knyttet til etablering og drift av NLS. Prosjektgruppa vil også vurdere tilknytning fra andre enheter enn de tre enhetene som i utgangspunktet er tenkt å danne NLS. Prosjektgruppa vil utarbeide en rapport som skal danne beslutningsgrunnlag for etablering av NLS. Prosjektgruppas arbeid skal avsluttes 1. juli 2013. Prosjektgruppa har følgende medlemmer:

Tor G. Heggberget (leder)

Karl Baadsvik

Alf Olsen jr.

Frode Staldvik

Hans-Erik Varsi

Sekretær: Anne Lise Sørensen, DN

 

 

Oppdatert: 15.05.2013

Kontakt
Raoul Bierach TLF: 922 43 418

 

Kontaktperson, prosjektgruppa: Tor G. Heggberget,  tgh@nina.no  tlf: 913 26 810